Tekninen lautakunta, kokous 14.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Teknisten palveluiden tilinpäätös 2023

RUSDno-2024-82

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Teknisen lautakunnan tilinpäätös vuodelta 2023 on valmistumassa tuloslaskelman osalta.

Oheismateriaalina ovat teknisen lautakunnan tuloslaskelmat 8.2.2024. Tekninen johtaja esittelee kokouksessa 14.2.2024 tilanteen.

Poistot ja osa sisäisistä vyörytyseristä vielä puuttuvat 8.2.2024 laskelmista.

600 Tekniset palvelut. Toimintatuotot ovat alittuneet 37 %. Toimintakulut ovat ylittyneet 11 %. Tuotto ennusteiden alitus johtuu metsänmyynnin pienenemisestä, syksyllä tehty 43 000 euron myynti kirjautuu vuodella 2024. Ylitys on palveluiden ostossa, jossa suurin ylitys on teiden kunnossapidossa, jonka määrärahat eivät olleet riittävät, ne ovat ylittyneet 25 %. Ilmastosuunnitelman kuluja on kirjautunut 25 000 vuodelle 2023, mutta valtion avustus 45 000 euroa kirjautuu vuodelle 2024.

620 Toimitila- ja vuokrauspalvelut. Myyntituotot ovat alittuneet 9 % ja menot ovat alittuneet 2,5 % talousarviosta. Tästä puuttuu sisäiset vuokrat siksi toimintatuotot ovat puutteelliset. Lämmityskulut ovat ylittäneet budjetoidun ja sähkö on ylittynyt, mutta vastaavasti muista menoista on säästetty.

650 Vesihuoltolaitos. Toimintatuottojen toteutuma on 92 %. Menot alittuvat 25 %. Vesihuoltolaitoksen taksatarkastelu on tehty syksyllä 2023 ja tervehdyttämistoimet on aloitettu.

Teknisten palveluiden kokonaistilanne tarkentuu myöhemmin. Tällä hetkellä näyttää siltä että tekniset palvelut 600 tehtäväalue tulee ylittymään, johtuen talvikunnossapitokulujen noususta, niin hinnallisesti kuin määrällisesti. Muut tehtäväalueet ovat talousarvion mukaisia. Talousarviossa on tehtäväkohtainen sitovuustaso, siksi tämä tulee hyväksyttää kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Lämmityskulut kiinteistöpuolella ovat ylittyneet kulutuksen kasvun takia. Teiden kunnossapito ylittyi vaikean kevään 2023 vuoksi. Sähkökustannukset nousivat, vaikka kunnalla on voimassa olevat sopimukset. Suurin syy kulujen kasvuun on Carunan siirtomaksujen korotukset, joiden vaikutus prosentuaalisesti on pieni, mutta isoissa sähkömäärissä euromäärät kasvavat. Vesihuollossa yhteiskunnan tilanne seurauksineen, on kääntänyt kulutuksen laskuun, joka on huomioitu tulevina vuosina. 

Tilinpäätöksen tekstiosat ja lopulliset lukemat käsitellään maaliskuun kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että tehtäväalue, tekniset palvelut 600, tulee ylittymään 12 %  talvikunnossapitokulujen nousun takia.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Teknisen lautakunnan tilinpäätös vuodelta 2023 on valmistunut.

600 Tekniset palvelut. Toimintatuotot ovat ylittyneet 10 %. Toimintakulut ovat ylittyneet 4,5 %. Ylitys on palveluiden ostossa, jossa suurin ylitys on teiden kunnossapidossa.

620 Toimitila- ja vuokrauspalvelut. Myyntituotot ovat ylittyneet 10 % ja menot ovat ylittyneet 4 % talousarviosta. Lämmityskulut ovat ylittyneet ja sähkö on ylittynyt, mutta vastaavasti muista menoista on säästetty.

650 Vesihuoltolaitos. Toimintatuottojen toteutuma on 92 %. Menot alittuvat 17 %. Veden kulutus on laskussa kunnassa, mikä aiheuttaa tulojen pienenemisen. Korjausliikkeet on päätetty vuoden 2023 aikana. Henkilöstövajeen vuoksi hankkeita ei olla täysimääräisesti pystytty toteuttamaan. 

Teknisen lautakunnan kokonaistilanne on talousarvion mukainen. Toimintatuotot ovat +7 % ja toimintakulut ovat +1%. Koko tilikauden tulos teknisen lautakunnan alaisissa tehtävissä on +1,7 %, vaikka poistot ovat kasvaneet 21 %. Poistojen kasvu johtuu Karhukallion alaskirjauksesta. Lämmityskulut, teiden kunnossapito ja sähkökustannukset ovat selkeästi ylittäneet budjetoidun. Vesihuollossa yhteiskunnan tilanne seurauksineen on kääntänyt kulutuksen laskuun, joka on huomioitu tulevina vuosina. Nämä kaikki ylitykset ovat kuitenkin säästetty menopuolella ja teknisen lautakunnan tilinpäätös on talousarvion mukainen.

Sitovuustaso ylitykset on haettu kunnanvaltuustosta 26.2.2024 § 7. 

Tilinpäätöksen tekstiosat ja sisäisen valvonnan selonteko ovat oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisten palveluiden tuloslaskelmat vuodelta 2023 sekä tilinpäätöksen tekstiosat ja esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle sen hyväksymistä.

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen palvelun sisäisen valvonnan selonteon.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti