Keskusvaalilautakunta, kokous 20.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Vaalitoimitsijoiden määrääminen

RUSDno-2023-670

Valmistelija

  • Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat huolehtivat ennakkoäänestyksestä yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa sekä kotiäänestyksissä (vaalilain 17 §). Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa. Muissa ennakkoäänestyspaikoissa vaalitoimitsijoita voi tarvittaessa olla kaksi tai useampia. Yksi vaalitoimitsija huolehtii yksittäisen kotiäänestyksen toteuttamisesta.

Vaalitoimitsijana ei voi olla alle 18- vuotias eikä vajaavaltaiseksi julistettu. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa eivät voi olla vaalitoimitsijana. Keskusvaalilautakunnan sihteerin tai jäsenen toimiminen äänestyksiä vastaanottavana vaalitoimisijana ei ole suositeltavaa, koska keskusvaalilautakunta tarkastaa vaalitoimitsijoiden vastaanottamat ennakkoäänestysasiakirjat.

Aiempina vuosina vaalitoimitsijat on nimetty kunnanviraston henkilökunnan piiristä. Samoin viime vuosina yleisen ennakkoäänestyksen ollessa kahdessa eri pisteessä, on käytetty kunnan organisaation ulkopuolisia henkilöitä lisätyövoimana vaalitoimitsijana. Menettely on nytkin perusteltu johtuen ennakkoäänestyksen viimeisten päivien pidennetystä aukiolosta.

Vähintään kahden vaalitoimisijan tulee samanaikaisesti olla paikalla koko se aika, jolloin ennakkoäänestyspaikka on äänestystä varten avoinna. Vaalitoimitsijalle kuuluvien tehtävien suorittamista ei saa uskoa muulle henkilölle. Vaalitoimitsijoiden määräämisestä on huolehdittava niin hyvissä ajoin, että heille jää riittävästi aikaa ennakolta tutustua ennakkoäänestystä koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin sekä ryhtyä heille kuuluviin ennakkoäänestyksen järjestämiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin. Samaan ennakkoäänestyspaikkaan on mahdollista ja suositeltavaa määrätä useampiakin kuin kaksi vaalitoimisijaa esim. sairastapauksia ja vastaavia tilanteita silmällä pitäen.

Ennakkoäänestyksen järjestämisestä äänestäjän kotona (kotiäänestys) huolehtii kunnan keskusvaalilautakunnan määräämä vaalitoimitsija. Keskusvaalilautakunta voi määrätä kotiäänestyksen vaalitoimitsijat samassa yhteydessä kuin se määrää yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijat. Ennen vuotta 2013 tehtyä vaalilain muutosta (469/2013) vaalitoimitsijoiksi voitiin määrätä vain vaalitoimikunnan jäseniä tai varajäseniä. Estettä ei ole sille, että keskusvaalilautakunta määrää heitä edelleenkin tähän tehtävään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Keskusvaalilautakunta päättää nimetä vaalitoimitsijat. Lisäksi se toteaa vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi.

Lisäksi annetaan talous- ja hallintojohtajalle mahdollisuus tarvittaessa lisätä henkilöitä vaalitoimitsijoiksi.

Päätös

Keskusvaalilautakunta määrää  ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiksi Anu Vänttisen, Siina Saarelan, Artturi Veijalaisen, Jene Saarelan, Jasmin Mäkisen, Pia Vainion, Riitta Graanin, Daniel Krugin, Jessi Rosnellin. 

Kotiäänestyksen ja laitosäänestyksen vaalitoimitsijoiksi määrättiin vaalitoimikunnan jäsenet Heikki Ruuskanen, Soile Lähteenmäki,  Anneli Kiiski, Turo Vuorenhela, Matti Aaltonen ja Hannu Kesti.

Ennakkoäänestyksen toimitsijat voivat tarvittaessa myös toimia kotiäänestyksen vaalitoimitsijoina. 

Lisäksi annetaan talous- ja hallintojohtajalle mahdollisuus tarvittaessa lisätä henkilöitä vaalitoimitsijoiksi.