Kunnanhallitus, kokous 4.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista päättäminen vuoden 2024 EU-vaaleissa

RUSDno-2024-99

Valmistelija

  • Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

EU-vaalit toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024. Vaalien ennakkoäänestys on kotimaassa 29.5. - 4.6.2024. 

Oikeusministeriö on lähettänyt 26.2.2024 kunnille kirjeen, jonka ohjeistuksen mukaan kunnanhallituksen on määrättävä vuoden 2024 EU-vaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat kunnassa ja ilmoitettava ne Digi- ja väestöviraston pitämään äänestyspaikkarekisteriin viimeistään perjantaina 22.3.2024 klo 12.00 mennessä.

Ennakkoäänestyspaikat on syytä sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joihin äänestäjien on helppoa tulla, ja joihin he vaivattomasti osaavat. Ennakkoäänestyspaikan on myös oltava aatteellisiltaan ja taloudellisilta kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton, jotta mahdollisimman monet äänestäjät sinne mieluusti tulevat.

Perustuslain 14 §:n 3 mom:n mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Tämän nojalla kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että äänioikeutettujen äänestysmahdollisuudet vaaleissa ovat riittävät sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivänä. 

Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

Ruskon keskustassa ennakkoäänestyspaikkana ja myös varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkana on ollut kunnanvirasto ja siellä valtuustosali. Sisäilmaongelmien vuoksi on syytä muuttaa Ruskon keskustan ennakkoäänestyspaikkaa. Ruskotalo tässä tilanteessa äänestyspaikkana sopivin Ruskon keskustassa. Ja koska se oli presidentinvaalien äänestyspaikka, on syytä paikan pysyä samana. 

Vahdon kunnanosan ennakkoäänestyspaikkana ja vaalipäivän äänestyspaikkana on ollut Palvelukeskus Jokikumpu. Ennakkoäänestys on tapahtunut Jokikummun sisääntuloaulan läheisyydessä ja varsinaisen vaalipäivän äänestys Jokikummun ruokasalissa. 

Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikkojen päivittäiset aukioloajat, kuitenkin siten, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna arkipäivisin ennen klo 8 eikä klo 20 jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 9 eikä klo 18 jälkeen. Käytäntönä on ollut, että ennakkoäänestyksen kahtena viimeisenä päivänä yleinen ennakkoäänestyspaikka pidetään auki klo 20 saakka. 

Vaalilain 9,1 §:n 3. kohdan mukaan sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat laitokset ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt ovat myös ennakkoäänestyspaikkoja. Tällaisia paikkoja ovat Palvelukeskus Maununkoti ja Palvelukeskus Jokikumpu. Maununkodin äänestys toteutetaan siten, että Maununtuvalla olevat voivat siellä äänestää. 

Vaalilain 9,3 §:n mukaan jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää todeta ja ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle, että ennakkoäänestyspaikkoina Ruskon kunnassa vuoden 2024 EU-vaaleissa tulevat olemaan Ruskotalo osoitteessa Talkootie 3 ja Palvelukeskus Jokikumpu osoitteessa Jokitie 1. 

Ruskotalolla oleva ennakkoäänestyspaikka on EU-vaalien osalta avoinna seuraavasti:

ke - pe 29. - 31.5.2024 klo 9.00 - 17.00,

la - su 1. - 2.6.2024 klo 10.00 - 15.00 sekä

ma - ti 3. - 4.6.2024 klo 9.00 - 20.00. 

Palvelukeskus Jokikummussa EU-vaalien ennakkoäänestys suoritetaan

su 2.6.2024 klo 10.00 - 15.00 ja

ma - ti 3. - 4.6.2024 klo 9.00 - 20.00. 

Edelleen kunnanhallitus päättää, että vaalilain 9,1 §:n 3. kohdan mukaisina ennakkoäänestyspaikkoina ovat Palvelukeskus Maununkoti ja Palvelukeskus Jokikumpu. 

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että vaalipäivän äänestyspaikkana Ruskon äänestysalueella on Ruskotalo ja Vahdon äänestysalueella Palvelukeskus Jokikumpu. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.