Kunnanhallitus, kokous 4.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän seutustrategian 2024-2026 hyväksyminen

RUSDno-2024-103

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän perussopimuksen 3 §:n mukaan kuntayhtymä huolehtii jäsenkuntien valtuustojen hyväksymässä seutustrategiassa kuntayhtymälle asetetuista tehtävistä. Seutuhallitus käynnisti kuntayhtymän seutustrategian valmistelun kokouksessaan 9.11.2022. Seutuhallituksen strategiapäivä pidettiin 25.1.2023 ja aluekehityksen konsulttitoimisto MDI:ltä hankittiin asiantuntijapalveluja strategiavalmistelun tueksi.

Seutustrategian valmistelua jatkettiin 1.3.2023 alkaen seutujohtaja Jukka Vornasen johdolla. Seutustrategian teemat olivat esillä Seutufoorumissa 21.6. ja seutuhallitus on käsitellyt seutustrategian valmistelua kokouksissaan 1.3.2023, 22.9.2023 ja 1.11.2023. Seutustrategian valmistelutilannetta on esitelty kunnanjohtajille kuntajohtajakokouksissa 2.6.2023 ja 24.10.2023.

Seutustrategia 2024-2026

Valmistelun tuloksena seutuhallitukselle ja jäsenkunnille esitetään, että Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän ensimmäinen strategiakausi on kolmivuotinen ja kattaa vuodet 2024-2026. Uusi kuntayhtymäpohjainen seutuyhteistyön malli on edelleen käynnistysvaiheessa ja strategian tavoitteita on tarpeen päivittää toiminnan kehittyessä ja vakiintuessa. Kolmivuotinen strategiakausi ajoittuu luontevasti  käynnissä olevan ja tulevan kuntavaalikauden nivelvaiheeseen: strategian päivityksen valmistelu ajoittuu vuoteen 2026, jolloin vuonna 2025 kuntavaaleissa valitut jäsenkuntien valtuustot ovat ehtineet käynnistää toimintansa ja päivittää jäsenkuntien kuntastrategiat.

Strategian visio, tavoitteet  ja toimenpiteet

Turun kaupunkiseudun visioksi strategiakaudelle 2024-2026 esitetään:

"Turun kaupunkiseutu on kestävästi kasvava, kiinnostava ja innostava kansainvälisesti tunnettu kaupunkiseutu, jonka vahvuuksia ovat korkea osaamistaso, rikas historia, ainutlaatuinen saaristo, nopeat liikenneyhteydet ja sujuvat arjen palvelut"

Kuntayhtymä pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään kaupunkiseudun strategisen vision toteutumista. Visiossa on korostettu erityisesti niitä Turun kaupunkiseudun vahvuusalueita, jotka erottavat Turun kaupunkiseudun muista suurista kaupunkiseuduista.

Seutustrategian 2024-2026 toimenpiteet on jaettu neljän tavoitteen alle. Tavoitteet ovat:

  1. Kestävä kasvu ja hyvä elämänlaatu
  2. Saavutettava kaupunkiseutu
  3. Korkea osaaminen ja työvoiman saatavuus
  4. Vaikuttava seutuyhteistyö

Strategisia tavoitteita ja toimenpiteitä valmisteltaessa on pyritty parhaalla mahdollisella tavalla huomioimaan työnjako muiden Turun kaupunksieudulla toimivien seudullisten ja maakunnallisten organisaatioiden kanssa.

Seutustrategian lausuntokierros ja jatkovalmistelu

Seutuhallitus hyväksyi kokouksessaan 1.11.2023 seutustrategiaesityksen, joka lähetettiin kuntayhtymän jäsenkuntien ja Varsinais-Suomen liiton lausuttavaksi. Lausuntoaika päättyi 5.12. ja kaikki lausuntopyynnön saaneet tahot antoivat lausunnon strategiasta.

Lausunnot olivat pääsisällöltään myönteisiä ja strategiaesityksen tavoitteita tukevia. Lausunnot sisälsivät myös muutosesityksiä, jotka on arvioitu ja harkiten huomioitu lausuntokierroksen jälkeisessä jatkovalmistelussa. 

Seutuhallitus hyväksyi seutustrategian 2024-2026 lähettäen sen jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.

Esityslistan oheismateriaalina ovat Turun kaupunkiseudun seutustrategialuonnos 2024-2026 ja Ruskon kunnan lausunto.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy osaltaan Turun kaupunkiseudun seutustrategian 2024-2026  seutuhallituksen esittämässä muodossa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.